Kiviks Marknads hantering av personuppgifter

Kiviks Marknads mål är att alla, vars personuppgifter behandlas av Kiviks Marknad, ska känna sig säkra på att deras personliga integritet respekteras och att tillräckliga ansträngningar görs för att skydda de personuppgifter som lämnats till oss.
Kiviks Marknad behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, även kallad (GDPR). Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag.

1. Inledning

Denna informationstext förklarar hur Kiviks Marknad hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som:

 • Är kund hos oss – när du köper biljetter och besöker oss.
 • Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier.
 • Deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar.
 • På annat sätt kommunicerar med oss, t ex via vår kundtjänst och bokning.

 

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

2. Vad är personuppgifter?

2.1 Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Kiviks Marknad är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som vi gör.
2.2 Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, IP-adress, samt besöks-, boende- och köphistorik.

3. Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.
3.1 När du köper biljetter och besöker oss.
När du köper biljetter och besöker oss hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn (och namn på medföljande) och dina kontaktuppgifter.
 • Uppgifter om ditt besök- tex pris.
 • Uppgifter om betalning och betalningshistorik.

 

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig som besökare, t ex vid biljettkontroll.
 • Ta betalt för inträdet, inklusive hantera kortbetalningar.
 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med kortbetalning.
 • Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra köpevillkor, t ex genom att tillhandahålla den produkt som du har köpt.
 • Meddela dig (via SMS, e-post eller liknande elektronisk kommunikation) om förändringar i våra tjänster och produkter exempelvis förändringar i parkens program eller utbud.
 • Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post och sms.
 • Sammanställa statistik över bokningar via ett företagsavtal i syfte att rapportera till företaget (oftast din arbetsgivare).
 • Ta fram statistik över inköp av besök, boende och varor, i syfte att förbättra våra tjänster

 

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller inträdet, boendet och/eller produkten, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik och för att marknadsföra våra tjänster, säkerställa betalning och förhindra bedrägerier, samt med stöd i en rättslig skyldighet för hantering av opt-out inställningar, ledsagning och rullstolsplats.

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig upp till 12 månader efter genomfört besök, boende och köp, bland annat som underlag för eventuella reklamationer.

3.2 Ersättningsanspråk
När du kontaktar oss med ersättningsanspråk, hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss, t ex namn (och namn på medföljande) kontaktuppgifter, betalningsinformation, kontouppgifter, ärendehistorik.
 • Ditt personnummer, t ex när du ansöker om försäkringsersättning.
 • Uppgifter om grunden för ditt ersättningsanspråk.
 • Handlingar som du bifogar ditt ärende, t ex kvitton eller läkarintyg.
 • Vi hanterar dina personuppgifter för att:
 • Hantera och bedöma dina ersättningsanspråk.
 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med ersättningsanspråk.
 • Ta fram statistik över dina ärenden i syfte att förbättra våra tjänster.

 

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i rättslig skyldighet när vi hanterar ditt ärende om personskada, fullgörande av avtal när vi hanterar övriga reklamationer avseende produkten, samt med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att förbättra våra tjänster samt upptäcka och förhindra bedrägerier.

Lagringstid: För att säkra spårbarhet sparar vi dina personuppgifter i upp till 36 månader efter att ärendet avslutats. Om ersättning har utbetalats i ärendet sparar vi uppgifterna i 7 år i enlighet med bokföringslagen. Personskadeärenden sparas till dess att ärendet är preskriberat och livränteärenden livsvarigt för att vi ska kunna ompröva ärendet.

3.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig som medlem (t ex administrerar ditt medlemskap och tillhandahåller relevanta erbjudanden) och med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda uppgifter om dina besök, boenden och köp för att ta fram statistik och för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för våra tjänster.

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter under medlemstiden och därefter i upp till 3 månader. För att säkra spårbarhet sparar vi uppgifter om vår kommunikation med dig i 12 månader. Din besök-, boende- och köphistorik sparas i upp till 7 år för vårt berättigade intresse att analysera trender över tid. För det fall du avslutar din relation med Kiviks marknad anonymiserar vi besök-, boende- och köphistoriken.

3.4 När du kommunicerar med oss
Du kan välja att kommunicera med Kiviks Marknad på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, via mail.
När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

 • Namn och kontaktuppgifter.
 • Information om din synpunkt, fråga eller ärende.

 

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel, hantera klagomål och frågor om hittegods.
 • Leverera beställd information, t ex års- och hållbarhetsredovisning.
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida.
 • Analysera samtal i syfte att förbättra vår service.

 

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).
Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

3.5 När du deltar i marknadsaktiviteter eller kundundersökningar
I samband med marknadsaktiviteter (föreläsningar, tävlingar, kampanjer etc.) eller i samband med kundundersökningar (enkäter och intervjuer) hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, inklusive namn och kontaktuppgifter.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Administrera marknadsaktiviteten eller kundundersökningen, inklusive att återkoppla till dig.
 • Informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter och kundundersökningar.
 • Ta fram statistik från marknadsaktiviteter och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster.

 

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse som beskrivs ovan (intresseavvägning) och med stöd i fullgörande av avtal vid administration av tävlingar. Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan behandlingen påbörjas.

Lagringstid: Vi sparar som utgångspunkt dina personuppgifter i 1 månad efter avslutad aktivitet.
3.6 När du ansluter dig till Skånes Djurparks Wi-Fi eller använder Skånes Djurparks hemsida


3.6.1 När du använder Kiviks Marknads webbplats
Vi hanterar dina personuppgifter för att:
Uppgifter om hur du integrerar med och använder vår webbplats, t ex vid bokning av en biljett.

3.7 När vi har en skyldighet enligt lag
Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet, eller vid begäran från myndighet.

4. Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt i kapitel 3.

5. Till vem lämnar vi ut dina uppgifter?

 • Kiviks Marknad säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:
 • Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster, annonseringstjänster, hanterar kundserviceärenden eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för Kiviks Marknads räkning.
 • Evenemangsparters, så att de kan genomföra evenemanget samt för de andra skäl som beskrivs i deras integritetspolicyer.
 • Din bank när du legitimerar dig med Bank-ID, betalar med kort eller med Swish.
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

 

Mottagare som hanterar personuppgifter för Kiviks Marknads räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Om vi använder leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t ex tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.
När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

7. Om cookies
När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. 

8. Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.

Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.
Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.
Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här https://www.datainspektionen.se/.
Kiviks Marknad har ett dataskyddsombud (”DSO”) som säkerställer att Kiviks Marknad hanterar dina personuppgifter på ett lagenligt, korrekt och transparent sätt. 

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

9. Hur du motsätter dig elektronisk direktmarknadsföring? 
Kiviks Marknad kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig för borttagning av dina uppgifter.

10. Kontaktuppgifter
KIVIKS Marknad (org. nr. 556975-8369) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, rättelse eller radering, var vänlig och kontakta oss nedan.

Kiviks Marknad AB
Rundan 1, 30253 Halmstad
Telefon växel: 035 10 15 80
E-post: linda@axels.se


Skicka en begäran
Via mail kan du skicka en begäran om dina personuppgifter.

Din e-postadress är nyckel!
Du måste ange samma e-postadress nedan, som du är registrerad med i våra system. Detta beror på att vi använder e-postadressen för att identifiera dina data i våra system.

Första gången du skickar en begäran till oss, skickar vi dig ett välkomstmeddelande med som du skall bekräfta.

Vi ber dig att bekräfta din e-postadress för att säkerställa att vi endast svarar på begäran om dina uppgifter, om de kommer ifrån dig. Om inte e-postadressen bekräftas inom 14 dagar, så betraktar begäran som spam och den kommer att raderas.